Objavljen javni poziv za dodjelu 30 plastenika sa pratećom opremom i sadnim materijalom

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević objavio je danas javni poziv za dodjelu plastenika sa pratećom opremom i sadnim materijalom u okviru realizacije projekta “Razvoj plasteničke proizvodnje na području opštine Srbac” (2. faza).

Plastenici sa dodatnom opremom su obezbijeđeni u skladu sa Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2020/2021. godine zaključenog između Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banjaluka i Opštine Srbac.

Predmet javnog poziva je ostvarivanje prava na dodjelu ukupno 30 paketa za korisnike, pri čemu jedan paket sadrži:

1. Plastenik od 100 m², pokriven folijom, sa bočnim provjetravanjem
2. Sistem za navodnjavanje i pripadajuću bačvu sa postoljem
3. Sadni materijal za pokretanje plasteničke proizvodnje.

Pravo učešća imaju svi punoljetni stanovnici sa prebivalištem na području opštine Srbac koji se namjeravaju baviti plasteničkom proizvodnjom.

Podnosilac zahtjeva (tj. potencijalni korisnik) treba da ispunjava sljedeće uslove:
1. Da raspolaže sa zemljištem pogodnim za postavljanje plastenika, na jedan od sljedećih načina:
a) posjeduje vlastito zemljište,
b) zemljište je u vlasništvu članova njegovog zajedničkog domaćinstva,
v) zemljište mu je ustupljeno na korištenje ili u zakup.

2. Da ima registrovanu poljoprivrednu djelatnost ili je saglasan da će prije dodjele plastenika i prateće opreme registrovati poljoprivrednu djelatnost. Potencijalni korisnik Projekta će morati imati registrovanu poljoprivrednu djelatnost najmanje 3 godine od dana zaključivanja Ugovora o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Srbac.

3. Da je saglasan da sufinansira nabavku plastenika i prateće opreme (plastenik od 100 m², pokriven folijom, sa bočnim provjetravanjem, sistemom za navodnjavanje, te pripadajućom bačvom sa postoljem) u iznosu od 400,00 KM – ovaj uslov se ne odnosi na podnosioce zahtjeva koji dostave dokaz o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4. Da pripremi zemljište na kojem će biti montiran plastenik, te obezbijedi cement i šljunak za betonske stope

5. Da podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva u poslednjih 5 godina nije ostvario pravo na dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika putem opštine Srbac.

Izbor korisnika za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih zahtjeva na Javni poziv. Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika, prateće opreme i sadnog materijala imenuje Načelnik opštine.

Zadatak Komisije je da izvrši pregled pristiglih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, izađe na teren za svakog od podnosioca zahtjeva (zapisnički dodijeli broj bodova u vezi sa pripremljenosti zemljišta za plastenik), te da na osnovu kriterija za bodovanje sačini prijedlog rang liste koju dostavlja Načelniku opštine.

Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije u slučaju sumnje u vjerodostojnost iste. Načelnik opštine donosi preliminarnu rang listu koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici. Na preliminarnu rang listu podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.

Nakon isteka roka za prigovor, Načelnik opštine donosi konačnu rang listu korisnika i ista će se objaviti u Službenom glasniku opštine Srbac, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Srbac i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici.

Nakon provedene procedure izbora korisnika, isti zaključuju Ugovor o dodjeli plastenika, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Srbac kojim će biti regulisana sva međusobna prava i obaveze. Svaki korisnik će prije zaključivanja Ugovora sa opštinom Srbac biti detaljno upoznat sa svim odredbama Ugovora.

Više informacija o kriterijima za bodovanje, načinu podnošenja zahtjeva i dokumentaciji koju je potrebno prikupiti možete pronaći u tekstu javnog poziva objavljenom na našoj internet stranici OVDJE.

Rok za prijavu je najkasnije do 15.03.2021. godine u Centar za pružanje usluga građanima Opštinske uprave Srbac. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni izvan utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

Vrijednost ovog projekta iznosi 90.745 KM od čega će bespovratna sredstva iznositi 68.058 KM a ostatak u iznosu od 22.686 KM će obezbijediti Opština Srbac i korisnici projekta.

U okviru prve faze realizacije projekta dodijeljeno je 25 plastenika u vrijednosti od 76 hiljada KM od čega su bespovratna sredstva iznosila 53.196 KM a ostatak su obezbijedili korisnici projekta.

Pored toga, prošle godine je završena realizacija projekta dodjele 92 plastenika u okviru IFAD projekta koga je realizovala Opština Srbac u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.