Načelnik Mlađan Dragosavljević donio novu naredbu o sprovođenju epidemioloških mjera

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević donio je novu naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19)

1. U cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 05.03.2021.godine zabranjuju se na teritoriji Opštine Srbac:

1) sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,
2) sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

2. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

3. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

4. Izuzetno od tačke 2. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

1) djeca mlađa od 7 godina života,
2) lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
3) lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

5. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1) usluge pružaju zaštićeni maskom,
2) obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
3) obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
4) pridržavaju se uputstva JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavlja.

6. Od 01.03.2021. godine dozvoljava se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

7. Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06,00 do 22,00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).

8. Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06,00 do 22,00 časa svim priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

9. Do 05.03.2021. godine, u periodu od 22,00 do 06,00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

10. Do 05.03.2021. godine, u periodu od 22,00 do 06,00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima.

11. Do 05.03.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

12. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

13. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl) dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja i
2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

14. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom JZU„Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

15. Svi subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

16. Pravni subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

17. Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Srbac putem nadležnih inspektora i Komunalna policija u sastavu ovog Odjeljenja. Odjeljenje za inspekcijske poslove će o izvršenom nadzoru blagovremeno obavještavati Načelnika Opštine u funkciji Komadanta opštinskog štaba za vanredne situacije.

18. Nepoštovanje mjera zabrane iz tačke 1. i 2. ove Naredbe sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17, 42/20 i 98/20).

19. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, primjenjuju se:

– Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID-19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i
– Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/20).

20. Ovom Naredbom prestaje da važi Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izavane novim virusom korona (COVID-19) broj: 02-022-42/21 od 01.02.2021. godine.

21. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Srbac.“

Tagovi: