Mjesne boračke organizacije doprinose boljem položaju boračkih kategorija

Predsjednik Boračke organizacije Srbac Goran Plotan održao je danas sastanak sa predsjednicima mjesnih boračkih organizacija na kojem ih je informisao o radu Fonda solidarnosti Boračke organizacije u ovoj godini i planu rada Fonda za narednu godinu.

Zbog pandemije virusa korona i propisanih mjera opštinskog štaba sastanak je organizovan sa jednom grupom učesnika, dok će se sa ostalim predsjednicima mjesnih organizacija razgovarati naknadno.

Sjednici su prisustvovali Dragan Aleksić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Srbac, Goran Trivunić predsjednik odbora ratnih vojnih invalida, kao i predsjednici mjesnih boračkih organizacija Gornja Lepenica, Prijebljezi, Povelič, Bajinci, Kukulje i Razboj Lljevčanski.

Na sastanku je zaključeno da je Fond opravdao očekivanja te da se posebna pažnja i aktivnost treba usmjeriti na prikupljanje sredstava kako bi se realizovale planirane aktivnosti u narednom periodu, prvenstveno zbog činjenice da je potrebno riješiti 14 zahtjeva za pomoć u stambenom zbrinjavanju, od čega je predviđena i gradnja tri kuće za najugroženije članove Boračke organizacije Srbac.

Vođena je rasprava i oko načina organizacije parastosa u mjesnim boračkim organizacijama u 2021. godini, a rasprava je poslužila kao priprema za izradu programa rada Boračke organizacije Srbac za narednu godinu.

Prisutni predsjednici su dali svoje prijedloge, a nakon što se izjasne sve organizacije, Predsjedništvo će Skupštini dostaviti prijedlog programa rada za 2021. godinu sa načinom obilježavanja ovih manifestacija.

U nastavku sjednice vođena je i diskusija oko aktivnosti na učlanjivanju novih članova u Boračku organizaciju Srbac i povećanju stepena naplativosti članarine kao osnovnog vida finansiranja Fonda solidarnosti.